Panesar, Kulvinder, York St John University, United Kingdom