Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a ANUARI d’Arquitectura i Societat?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

La revista ANUARI d’Arquitectura i Societat no cobra taxes per enviament de treballs, ni tampoc quotes per la publicació dels seus articles.

ANUARI d’Arquitectura i Societat considerarà només aquells treballs que no hagen sigut publicats amb anterioritat, independentment del format. En aquest sentit, s'actua amb el convenciment que la literatura científica pot ser esbiaixada per una publicació redundant, amb conseqüències importants.

Al final d'una contribució s'han de citar els agraïments, explicitant les fonts de finançament, si n'hi haguera, així com les ajudes, consells o recomanacions substancials realitzades per terceres persones.

Els autors tenen dret a apel·lar les decisions editorials manifestant-ho als editors a través del canal de comunicació que s'estableix en la plataforma Polipapers.

Sobre l'idioma dels articles:

Els manuscrits que, per primera vegada, siguen sotmesos a consideració per part del comité editorial i els respectius revisors es remetran en, almenys, una d'aquestes tres llengües: valencià/català, anglés o espanyol.

Els autors remetran els seus manuscrits acceptats i definitius en, almenys, una d'aquestes tres llengües: valencià/català, anglés o espanyol. Els autors no necessitaran remetre els seus manuscrits acceptats i definitius en les dues llengües de publicació, corresponent les tasques de traducció a l'equip editorial. No obstant això, si opten per aquesta possibilitat, no podran qüestionar les corresponents traduccions.

Descarregue ací la versió completa de la Guia d'Autors, que inclou el Manual d'Estil.

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  1. L'enviament no ha sigut publicat prèviament -revista, llibre, actes de congressos o seminaris- ni està sent considerat per una altra revista.

  2. S'ha llegit i entés la “Declaració ètica i de bones pràctiques” que té establida la revista.

  3. El fitxer enviat està en format Microsoft Word (extensió.doc). En el fitxer de text s'inclouen les imatges en la posició que li correspon en el text segons la indicació (figura - x); també s'inclou el peu o comentari de la imatge.

  4. S'han afegit adreces web per a les referències on ha sigut possible.

  5. S'ha eliminat del text el nom de l'autor i qualsevol possible referència que puga induir a conéixer qui és l'autor de l'article (vegeu "Garantir una avaluació per parells anònima"). En la primera pàgina només s'inclou el títol de l'article, resum i paraules clau. Les dades d'identificació, inclosa la ressenya biogràfica, s'incorporen a METADADES que seran sol·licitats durant l'enviament de l'article.
  6. El text compleix amb els requisits bibliogràfics i d'estil indicats en les “directrius per a autors” de la revista.

  7. Les il·lustracions o imatges que s'han inclòs en el text -format Microsoft Word (extensió .doc)- s'envien a més com a FITXERS COMPLEMENTARIS. Cada imatge un arxiu. S'ha comprovat que la imatge està en color o blanc i negre, 300 ppp de resolució, grandària mínima 10x15 cm. No s'han usat programes de disseny gràfic -photoshop, corel o similar- per a incrementar la resolució.

  8. L'autor garanteix l'autoria dels documents que presenten, tant dels textos com de les imatges. Si l'obra té contribucions significatives de més d'un autor, han d'aparéixer com co-autors i reflectir-se clarament qui fa que en el treball. Tots els autors compleixen els criteris d'autoria de la revista i no s'omet a cap.

  9. S'afigen, en el cos del missatge d'enviament (més a baix, "Comentaris per a l'editor"), les referències de possibles revisors (nom complet i filiació) especialitzats en l'àmbit d'investigació de la contribució. (Opcional, vegen-se els criteris per a la proposta de revisors).

 

Avís de drets d'autor/a

Els autors conserven tots els drets sobre l'obra i cedeixen a la revista la primera comunicació pública per a la difusió al portal Polipapers gestionat per la Universitat Politècnica de València, i, excepte indicació contrària, tots els continguts de l'edició electrònica es distribueixen sota una llicència d'ús i distribució “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-NC-SA 4.0). Pot consultar ací la versió informativa i el text legal de la llicència.

Es permet expressament als autors difondre electrònicament, per exemple en repositoris institucionals o en la seua pròpia pàgina web, la versió publicada de les seues obres, ja que afavoreix la seua circulació i difusió més primerenca i, amb això, un possible augment en la seua citació i abast entre la comunitat acadèmica.

Prèvia a la publicació d'un article, el/els autor/és hauran de signar una “Declaració de titularitat sobre l'obra i cessió de drets per a la publicació en la revista ANUARI d’Arquitectura i *Societat”, segons el model adjunt.

 

Declaració de privacitat

L'informem que les dades de caràcter personal que Vosté ha facilitat seran incorporats al següent fitxer Revistes UPV de la Universitat Politècnica de València destinat exclusivament als fins declarats per aquesta revista i no estaran disponibles per a cap altre propòsit o una altra persona. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les seues dades davant la Universitat Politècnica de València, Camí de Vera s/n, 46022 València.

 


Esta revista se publica bajo una licencia Creative Commons Atribución-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional

Universitat Politècnica de València

e-ISSN: 2792-7601  ISSN: 2792-7598

https://doi.org/10.4995/anuari