Polítiques editorials

Focus i abast

ANUARI d’Arquitectura i Societat és una revista de recerca d’àmbit internacional, on tenen cabuda els estudis i reflexions sobre cóm interaccionen la producció arquitectònica i la societat per la qual es du a terme. Fundada en 2021, és una iniciativa de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, de l’Agrupació Borrianenca de Cultura i de la Càtedra Living Architecture, de la qual Living Ceramics és l’empresa finançadora.

ANUARI d’Arquitectura i Societat versa sobre la influència dels valors, interessos i mitjans d’una determinada societat i el seu temps en l’arquitectura que atén les seues necessitats, així com sobre la influència que aquesta arquitectura pot tenir, al seu torn, en aquests trets definitoris d’una societat en un moment històric donat.

La publicació està adreçada a totes les investigadores i tots els investigadors relacionats amb l’arquitectura, l’urbanisme, l’art, la tecnologia, la sociologia i la història, té una periodicitat anual, i apareix en versió digital i impresa. La selecció d’articles es realitza mitjançant un sistema d’arbitratge, seguint els protocols habituals per publicacions científiques seriades.

ANUARI d’Arquitectura i Societat publica contribucions relatives als següents camps de recerca d’acord amb la seua nomenclatura UNESCO:

6201 Arquitectura: Disseny arquitectònic, Jardins i parcs, Urbanism.

3329 Planificació urbana: Codis d’edificació, Comunicacions, Organització Comunitària, Ús del sol, Desenvolupament regional, Serveis sanitaris, Transport, Medi urbà, Relacions urbà-rurals.

3305 Tecnologia de la construcció: Disseny arquitectònic, Construcció d’aeroports, Grans edificis i gratacels, Ponts, Tecnologia del formigó, Enginyeria Civil, Preses, Drenatges, Excavacions, Fonaments, Ports, Construccions Pesades, Habitatges, Sistemes Hiperestàtics, Edificis Industrials i Comercials, Construccions lleugeres, Construccions metàl·liques, Metrologia de l’edificació, Organització d’obres, Construccions prefabricades, Formigó pretesat, Edificis públics, Regulacions, codis i especificacions, Mecànica del sol (construcció), Enginyeria d’Estructures, Resistència d’estructures, Topografia de l’edificació, Túnels, Obres subterrànies, Planificació urbana, Abastiment d’aigua, Construccions de fusta, Transmissió de calor a l’edificació.

3313 Tecnologia i Enginyeria Mecàniques: Materials de construcció.

2201 Acústica: Acústica arquitectònica.

5203 Demografia geogràfica: Demografia urbana.

5404 Geografia regional: Geografia urbana.

5506 Història per especialitats: Història de l’arquitectura.

Si té qualsevol pregunta pel que fa al format de presentació o té dubtes sobre algun tema i la seua idoneïtat per ser publicat en ANUARI d’Arquitectura i Societat, per favor, escriga directament a l’Editor en Cap.

 

 

Política de seccions

Editorial

Descriu el contingut de la revista entrellaçant tots els temes que apareixen en cada número i/o introdueix la temàtica del número des d’un punt de vista local o mitjançant un estudi de cas de l’entorn proper. Escrit per l’equip editorial, responsable de la coordinació del número o persona convidada.

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Article convidat

Redactat per algun membre del Comitè Científic o investigador prestigiós.

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Articles de recerca

Treballs inèdits de recerca, crítica i difusió d’activitats científiques en arquitectura.

En la revisió anònima, externa i per parells, la valoració incidirà sobre l’interès de l’article, la seua contribució al coneixement del tema tractat, les novetats aportades, les correctes relacions establertes, el judici crític desenvolupat, els referents bibliogràfics emprats i la correcta redacció.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

El procés de revisió dels manuscrits triga aproximadament tres mesos, depenent de la disponibilitat de revisors experts, el nombre de revisions requerides i el calendari editorial.

El procés de lliurament comprèn les següents etapes:

1. El Comitè Editorial, una vegada comprovat que l’article compleix amb les normes relatives a estil i contingut indicades a les directrius per autors, d’acord amb la secció a la que pertanya, remetrà l’article a dos experts revisors anònims.

Els revisors tindran un perfil acadèmic i actiu en l’àmbit de la recerca, i prèviament s’hauran donat d’alta a la plataforma de la revista indicant el camp específic de recerca (mitjançant paraules clau) i una breu descripció de la seua situació acadèmica. Els revisors tindran filiacions acadèmiques diferents entre si i diferents de la de l’autor.

Els revisors són seleccionats per l’editor en cap o pels editors associats d’ANUARI d’Arquitectura i Societat. Tanmateix, els autors podran també proposar un revisor per les seues contribucions, sempre que es complisca el següent criteri:

  • Els revisors deuen estar afiliats a una institució de recerca (universitat, institut, departament, etc.) i deuen presentar un perfil actiu dins del nivell de post doctorat.
  • Les següents persones no poden ser considerades: qualsevol coautor d’una publicació els darrers tres anys (articles, llibres, conferències, etc.); cap coeditor de cap publicació durant els darrers tres anys; ni cap company de recerca durant el mateix període.

2. L’informe de valoració dels revisors incidirà sobre l’interès de l’article, la seua contribució al coneixement del tema tractat, les novetats aportades, les correctes relacions establertes, el judici crític desenvolupat, els referents bibliogràfics emprats, la seua correcta estructura i redacció, etc., indicant recomanacions, si escau, per la seua possible millora. El temps d’elaboració d’un informe de revisió és aproximadament d’un mes.

3. Basant-se en les recomanacions dels revisors, es comunicarà als autors el resultat motivat de l’avaluació, que atindrà a quatre opcions: publicació sense canvis, publicació amb correccions menors, publicació amb correccions substantives, i no aconsellable per la seua publicació. També es facilitaran les observacions i els comentaris dels revisors.

L’editor serà responsable de determinar si un manuscrit revisat compleix els paràmetres de revisió establerts. L’editor pot rebutjar o sol·licitar una revisió addicional si determinara que una aportació revisada no compleix amb els requisits exigits.

4. Si l’escrit s’accepta amb modificacions, els autors deuen reenviar una nova versió de l’article, responent als requeriments i suggeriments dels revisors dins de les dates límit del calendari de producció. Si l’autor és reticent o incapaç de revisar el manuscrit, aquest no serà publicat i l’autor haurà de retirar-se de la publicació. Si l’article no es modificat, i l’expedient roman inactiu durant un termini superior al necessari per que l’article puga ser publicat en el número temàtic corresponent, l’editor arxivarà l’enviament.

5. D’acord amb el grau de compliment dels canvis requerits pels revisors, el consell editorial decidirà si es publica o no l’article. Una vegada presa aquesta decisió, l’autor rebrà la notícia.

6. En el cas d’acceptació de l’article per la seua publicació, el/la/els/les autor/a/s/es hauran de signar la “Declaració de titularitat sobre l’obra i cessió de drets per la publicació a la revista ANUARI d’Arquitectura i Societat”, d’acord amb el model adjunt. El manuscrit passarà, a partir d’aquest moment, a ser programat per la seua publicació al número corresponent.

Tot el procés descrit es durà a termini a través de la plataforma Open Journal System (OJS) de la Universitat Politècnica de València, en les modalitats d’usuari autor o usuari revisor.

Es recomana als autors que ja han publicat en ANUARI d’Arquitectura i Societat que consideren altres publicacions periòdiques per nous enviaments de manuscrits, almenys en el transcurs del següent any després de la publicació del seu darrer article.

 

Freqüència de publicació

ANUARI d’Arquitectura i Societat publica un únic número a l’any, d’acord amb el següent calendari: 

  • Sol·licitud de textos: El termini de lliurament s’inicia amb l’anunci del número de l’any i finalitza el 31 de juliol.

  • Revisió de textos: 8 setmanes

  • Correcció de textos: 3 setmanes

  • Edició: 3 setmanes

  • Publicació online: Novembre

 

Política d’accés obert

ANUARI d’Arquitectura i Societat garanteix un accés obert a tot el contingut publicat, amb l'objectiu de potenciar una investigació gratuïta i accessible a tothom, secundant així un intercanvi de coneixement global.

La UPV publica una edició impresa i una altra en línia, sent necessari citar aquesta font en reproduccions totals o parcials.

Llevat que s'indique el contrari, tots els continguts de l'edició electrònica es distribuiran sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional” (CC-BY-NC-SA 4.0).

ANUARI d’Arquitectura i Societat permet als autors difondre electrònicament la versió publicada dels seus treballs, així afavoreix la seua circulació i difusió, per tant incrementa la seua citació i abast en la comunitat acadèmica.

Una vegada que l'article ha sigut acceptat, l'autor/és té/n que signar una “declaració de propietat del treball i de cessió de drets per a la seua publicació en ANUARI d’Arquitectura i Societat segons l'arxiu adjunt.

 

Idiomes

ANUARI d’Arquitectura i Societat es publicarà en dues versions: 1) valencià/català i 2) anglès (Anglès americà).

Tot i això, els manuscrits que, per primera vegada, siguen sotmesos a consideració per part del comitè editorial i els respectius revisor i fins la publicació definitiva poden remetre’s en una sola llengua, aquella que preferisca l’autor entre: valencià/català, anglès o espanyol.

Els autors no necessitaran remetre els seus manuscrits acceptats i definitius en les dues llengües de publicació, corresponent les tasques de traducció a l’equip editorial. No obstant, si opten per aquesta possibilitat, no podran qüestionar les corresponents traduccions.

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

La revista ANUARI d’Arquitectura i Societat exposa les directrius sobre bones pràctiques en la publicació científica com a marc pel desenvolupament i la implementació de les seues pròpies polítiques i sistema d’ètica en la publicació. Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat selecciones els revisors sota unes directrius d’imparcialitat i professionalitat, a fi de que es puguen assegurar avaluacions justes. Els editors garanteixen als autors que se selecciona als revisors apropiats per les revisions dels seus treballs, i els lectors poden confiar en el procés de revisió per parells.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat són conscients del treball necessari per la presa de decisions firmes i la creació de processos editorials sòlids, dissenyats per gestionar els seus interessos i fomentar un sistema de publicació eficient i sostenible, que beneficiarà a les institucions acadèmiques, als editors de revistes, als autors, a qui finança la recerca i als lectors. Les bones pràctiques en la publicació científica no es desenvolupen espontàniament, sinó que s’estableixen conscientment i es promouen activament.

 

Aspectes bàsics de la transparènciaResponsabilitats dels autors dels treballs
Els documents a publicar no deuen haver estat publicats abansPromoure la integritat de la recerca
Procés de revisió per parellsApel·lacions
Conflictes d'interèsLa independència editorial
PrecisióEl debat acadèmic
Práctiques de publicació responsablesEl plagi i els drets d'autor
Protegir la propietat intel·lectualConducta del revisor i la propietat intel·lectual

  

 Aspectes bàsics de la transparència

Els lectors tenen dret a saber qui va finançar un projecte de recerca o la publicació d’un document. Per a que puguen conèixer aquesta informació, s’inclouran als treballs totes les fonts de finançament que haja tingut el treball, de manera explícita i clarament identificades (Directrius pels autors).

Responsabilitats dels autors dels treballs

Tots els autors que es mostren al treball han d’haver contribuït activament al mateix i, en cas de ser possible, reflectir la part que ha fet cadascú. Així mateix, tots els treballs publicats han d’estar atribuïts a un o diversos autors.

ANUARI d’Arquitectura i Societat proporciona als autors unes instruccions clares on s’expliquen els conceptes d’autoria acadèmica, especificant que les contribucions deuen quedar clares. Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat demanen la declaració als autors de que compleixen amb els criteris de la revista pel que fa a l’autoria (Llista de comprovació per la preparació d’enviaments). En cas de donar-se un conflicte en l’autoria d’un treball publicat, els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat es posaran en contacte amb l’autor que reclama la seua autoria per establir la veracitat del cas. Si els editors ho estimen adient, es tancarà l’accés temporalment a l’article en qüestió, fins que es prenga una decisió final.

Els documents a publicar no deuen haver estat publicats abans

ANUARI d’Arquitectura i Societat considerarà només aquells treballs que no hagen estat publicats abans en una altra editorial i en qualsevol format. En aquest sentit, es considera que la literatura científica pot ser esbiaixada per una publicació redundant, amb conseqüències importants. ANUARI d’Arquitectura i Societat demana als autors una declaració de que l’obra presentada, sobre tot en la seua comunicació essencial, no ha estat publicada abans, i no està sent considerada per la seua publicació en altres enviaments (Directrius pels autors).

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen dret a exigir un treball original i qüestionar als autors sobre si els articles d’opinió (per exemple, editorials, cartes, revisions no sistemàtiques) han estat publicats abans.

Promoure la integritat de la recerca

La mala conducta de recerca

Si els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat sospiten d’una mala conducta en la recerca duta a terme a un treball (per exemple, la generació de dades, falsificació o plagi), consultaran els autors del treball sobre el procediment desenvolupat per la recerca i aquests hauran de proporcionar quanta informació se’ls sol·licite.

La revisió per parells a vegades pot detectar indicis de mala conducta en la recerca. En aquests casos, els revisors plantejaran els seus dubtes i, de ser confirmats, es consideraran com una falta greu (per exemple, la fabricació de dades, la falsificació, la manipulació d’imatges inapropiades o plagi). No obstant, en tot cas els autors tenen dret a respondre a eixes denúncies i demostrar que les investigacions s’han dut a terme amb diligència i amb la velocitat adequada.

La protecció dels drets dels participants / subjectes de recerca

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat treballen per crear polítiques de publicació que promoguen pràctiques ètiques i responsables de recerca. Es buscaran garanties de que els estudis han estat aprovats pels organismes pertinents. Si en la recerca s’ha treballat amb dades de persones, els treballs resultants deuen anar acompanyats d’una declaració de consentiment per part de les mateixes. Els editors es reserven el dret a rebutjar el treball si hi ha dubtes sobre si s’han seguit els procediments adequats.

Si un document ha estat enviat des d’un país on no existeix un comitè d’ètica, junta de revisió institucional, o de revisió i aprovació similars, els editors utilitzaran la seua pròpia experiència per jutjar si el document deu ser publicat. En el cas de que es prenga la decisió de publicar un article en aquestes circumstàncies, s’acompanyarà d’una breu declaració on s’explique la situació. Preferentment, els editors només consideraran la publicació, tant de la informació com de les imatges, d’aquells treballs on els autors han obtingut el consentiment explícit de la persona.

El respecte de les cultures i el patrimoni

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat expressen la seua sensibilitat a l’hora de publicar imatges d’objectes que podrien tindre un significat cultura o ser causa de delicte.

Informar als lectors sobre la recerca i la publicació de la mala conducta

Els editors advertiran als lectors si s’han produït violacions ètiques. En aquests casos, ANUARI d’Arquitectura i Societat publicarà les oportunes correccions quan aquetes errades puguen afectar la interpretació de les dades i a la informació, siga quina siga la causa de l’errada. De la mateixa manera, ANUARI d’Arquitectura i Societat publicarà un escrit de rectificació si s’ha demostrat que el treball pot ser fraudulent, o si els editors tenen sospites fundades de que s’ha desenvolupat la recerca sota una mala conducta. En aquest cas, la revista publicarà una correcció com a fe d’errades o la rectificació que inclourà les paraules “Fe d’errades” o “Correcció”, es publicarà en una pàgina numerada i apareixerà a l’índex de continguts de la revista. Aquesta rectificació permetrà al lector identificar i entendre la correcció en el context de les errades comeses, o explicarà per què es va corregir l’article, o recollirà les preocupacions de l’editor sobre el contingut de l’article. Estarà vinculat electrònicament amb la publicació electrònica original.

Procés de revisió per parells

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen la responsabilitat de vetllar pel procés de revisió per parells i controlar que aquest siga just. La revista ha optat pel sistema de revisió per parells que millor s’adapta a la política d’ANUARI d’Arquitectura i Societat. El nostre sistema és un procés de revisió doble cec per parells. El material que no ha estat revisat per experts estarà clarament identificat.

Si durant el procés de revisió es produeixen discrepàncies entre autor, editor i revisor, s’entendrà que aquestes es produeixen sota un esperit crític constructiu, amb la finalitat de millorar la publicació.

Els editors o membres del consell mai participen en les decisions editorials sobre el seu propi treball. Els treballs publicats pels editors o membres del Consell Editorial no es consideraran treballs originals de recerca.

Selecció i realització del procés de revisió

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen la responsabilitat de garantir un alt nivell d’informació objectiva, imparcial i l’oportuna revisió per parells. Els editors revisaran la tasca desenvolupada pels avaluadors i controlaran el curs del seu treball, atenent a la qualitat i oportunitat de les seues opinions.

Es controla que els informes dels revisors siguen oportuns i constructius, se’ls reclamarà una nova revisió quan es considere que la proporcionada no és de suficient qualitat, de la mateixa manera se’ls avisarà quan queden pocs dies per complir el termini de revisió estimat.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat exigeixen als revisors la declaració de que no tenen conflicte d’interessos amb els treballs acceptats, i en cas de donar-se, ho manifestaran a l’Editor en Cap per a que seleccione un nou revisor.

Immediatesa de la publicació

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen per objecte garantir que la revisió per parells siga un procés àgil i es puga garantir un termini curt per la publicació dels treballs acceptats, sobre tot en aquells casos en que, a criteri dels editors, les troballes publicades tinguen implicacions importants. Tot i això, els autors han de ser conscients de que en el moment de la publicació, aquesta es pot veure afectada per qüestions diverses i els editors poden retenir temporalment la publicació fins que aquestes circumstàncies canvien.

Apel·lacions

Els autors tenen dret a apel·lar les decisions editorials manifestant-ho als editors a través del canal de comunicació que s’estableix en la plataforma Polipapers.

Tots els informes i documents presentats en relació a evitar la mala conducta acadèmica s’arxivaran en la plataforma Polipapers (OJS) associats a la publicació.

Conflictes d’interès

Editors, autors i revisors tenen la responsabilitat de comunicar si existeix un conflicte d’interessos pel que fa a una publicació quan aquests poden afectar a la seua capacitat per revisar l’original amb objectivitat.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat demanen als revisors una declaració sobre els conflictes d’interessos que pogueren tindre en la revisió dels treballs assignats. Els editors entenen que aquestes declaracions deuen proporcionar informació sobre (per exemple, la propietat de la patent, propietat d’accions, consultories, honoraris per conferències), els interessos financers personals, polítics, intel·lectuals o religiosos relacionats amb l’àrea de recerca o discussió.

La independència editorial

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat respecten la independència editorial i no interfereixen en les decisions editorials. La relació entre els editors de la revista i l’editorial s’estableix mitjançant un contracte formal i un mecanisme d’apel·lació pels conflictes que pugen surgir.

L’Editorial de la Universitat Politècnica de València treballa amb els editors de la revista per establir polítiques apropiades, en particular en relació a la independència editorial, l’ètica de la recerca (incloent la confidencialitat, el consentiment, i els requisits especials per la recerca en ciències socials), l’autoria, la transparència i la integritat (conflictes d’interessos, finançament de la recerca, les normes d’informació), el flux correcte en la revisió per parells, i qualsevol altre procés que estiga en relació a la publicació.

Precisió

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen la responsabilitat de garantir l’exactitud del material que publiquen. ANUARI d’Arquitectura i Societat anima els autors i lectors a que notifiquen mitjançant correu electrònic a l’Editor en Cap de la revista qualsevol errada que detecten en el treball publicat.

Front aquest fet, la revista publicarà en termini breu la correcció de l’errada detectada, sobre tot si es refereix a dades que puguen alterar la interpretació de la informació que es presenta a un article.

Les correccions derivades d’errades en un article, tant si procedeixen dels autors com si venen de la revista, no es consideren un mala conducta en la publicació.

El debat acadèmic

ANUARI d’Arquitectura i Societat promou el debat acadèmic mitjançant el foment de la comunicació entre autors i lectors, i convida els autors a contestar a totes les consultes i aclariments rebuts. Tanmateix, els autors no tenen dret a vetar els comentaris desfavorables sobre el seu treball i poden optar per no respondre a les crítiques i així ho consideren.

Pràctiques de publicació responsables

Els editors atindran a les recomanacions del Comitè d’Ètica en Publicació (COPE), el Consell d’Editors Científics (CSE), o altre òrgan competent, si es necessita més assessorament.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat perseguiran els casos en que se sospite mala conducta i que es manifesten durant els processos de revisió per parells i publicació. Si es confirma un cas de mala conducta, els editors poden considerar la imposició de sancions als autors per un període de temps. Les sancions deuen aplicar-se de manera coherent. Abans d’imposar sancions, els editors defineixen formalment les condicions en les que s’aplicaran (i eliminaran) les sancions i els processos que van a emprar per fer-ho.

El plagi i els drets d’autor

Els editors i lectors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen dret a esperar que el treball presentat és original de l’autor i respecta la propietat intel·lectual, que no ha estat plagiat i que no infringeix el dreta d’autor tant a les imatges com al text.

Es demana als autors que declaren que el treball presentat és original i que posseeixen els drets morals sobre el mateix. Pre recolzar la tasca de revisió dels avaluadors front un possible plagi, s’emprarà la plataforma Similarity Check i es comprovaran tots els treballs presentats mitjançant la valoració de l’informe obtingut.

En cas de que els editors de la revista tinguen evidències firmes de que existeix plagi, es posaran en contacte amb els autors del treball per aclarir les circumstàncies.

En cas de que els autors tinguen qualsevol dubte sobre l’originalitat del treball publicat, podran ajudar a aclarir la seua situació mitjançant l’enviament d’un correu a l’adreça: ojsadmin@upvnet.upv.es.

Protegir la propietat intel·lectual

Els autors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat tenen dret a protegir i conservar la propietat intel·lectual sobre els seus treball, i així ho reconeixen els editors. La revista distribueix els continguts mitjançant una llicència creative commons 4.0 amb la que s’expressa l´ús que es pot fer dels continguts publicats.

Conducta del revisor i la propietat intel·lectual

Els autors tenen dret a esperar que els revisors o altres persones que entren en contacte amb l’obra abans de la seua publicació no empren el contingut en part o tot sense permís exprés de l’autor, entenent que el contingut és confidencial fins que no siga publicat.

Els editors d’ANUARI d’Arquitectura i Societat protegeixen i posen les mesures necessàries per que el treball de cadascú puga ser desenvolupat amb la màxima confidencialitat i no entren en contacte, en tot cas, fins que el treball haja estat publicat.

 

Indexació

[Aquest apartat s’anirà actualitzant a mesura que ANUARI d’Arquitectura i Societat aconseguisca les diferents indexacions a les que opte en el futur].

 

 

Proposta de revisors

Els autors poden proposar revisor per les seues contribucions, si així ho desitgen. El perfil del revisor deu complir els següents criteris:

  • Els revisors deuen estar afiliats a una institució de recerca (universitat, institut, departament, etc.) i deuen presentar un perfil actiu dins del nivell de post doctorat.
  • Les següents persones no poden ser considerades: qualsevol coautor d’una publicació els darrers tres anys (articles, llibres, conferències, etc.); cap coeditor de cap publicació durant els darrers tres anys; ni cap company de recerca durant el mateix període.

 

Revisors

[Aquest apartat s’anirà actualitzant a mesura que ANUARI d’Arquitectura i Societat publique els seus futurs números].

 

Protocol d’interoperativitat

La revista ANUARI d’Arquitectura i Societat és accessible a través del protocol OAI-PMH (Open Archives Inititative – Protocol for Metadata Harvesting) basat en l’esquema Dublin Core, per la transmissió de les seues metadades en Internet.

https://polipapers.upv.es/index/Anuari/oaiEsta revista se publica bajo una licencia Creative Commons Atribución-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional

Universitat Politècnica de València

e-ISSN: ...

https://doi.org/10.4995/anuari