Uspenskij, Vladimir V., Ohio University, United States