Tkachenko, Mikhail, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico