Zarichnyi, M.M., Lviv National University, Ukraine