Zdomskyi, Lubomyr, Ivan Franko Lviv National University, Ukraine