Subramania Pillai, I., Pondicherry University, India