Xia, Guoen, Guangxi University of Finance and Economics, China