Grabner, Gary, Slippery Rock University, United States