Qin, Bin, Guangxi (ASEAN)Research Center of Finance and Economics, China