Szymanski, Andrzej A, Slippery Rock University of Pennsylvania, United States